BIP


Pocket PC
wersja tekstowa

2017

Data publikacji 12.09.2017

12.09.2017 - Zaproszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

ZAPROSZENIE

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki społecznej, dla których ustalono III profil pomocy w ramach „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017 r.”


 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przystępuje do realizacji „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017 r.”, który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, której zadaniem będzie formalna i merytoryczna ocena ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Członkowie będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

TEMATYKA PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2017 r.

Celem głównym programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Celami szczegółowymi są:

 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu;

 • zwiększenie kompetencji życiowych;

 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych;

 • wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń;

 • nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej;

 • nabycie/podniesienie poziomu umiejętności poruszania się po rynku pracy;

 • nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy.

   

SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej zawierające oświadczenie kandydata deklarującego jego udział w komisji (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r., nie otwierać przed 29.09.2017r. przed godziną 15.30”, lub listownie (ze wskazanym dopiskiem) na ww. adres. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu upływa dnia 29.09.2017r. o godz. 15.30. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 

KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Celem niniejszego zaproszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Wyznaczenia dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Wybór kandydatów do udziału w komisji następuje poprzez losowanie. Kandydaci spełniający kryteria formalne umieszczeni zostaną na liście według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji. Do komisji konkursowej wchodzą wylosowane dwie pierwsze osoby. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy. W sytuacji zgłoszenia jednego lub dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne losowanie nie będzie przeprowadzone.

 

WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny formalnej i merytorycznej wniosków konkursowych każdy członek komisji konkursowej składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Do członków komisji konkursowej biorących udział w ocenie ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz. 1257 z póź. zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.


 

ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członka komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 • udział w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

 • przygotowanie stosownej dokumentacji.

   

Lista kandydatów, którzy zostali powołani na członków komisji konkursowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 

O terminie i godzinie pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołani członkowie komisji zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia

 

Załączniki do strony

Data publikacji 12.09.2017

Data modyfikacji 13.09.2017Rejestr zmian
Autor: Magdalena Sitek
Osoba publikująca: Beata Uhryn


liczba wejść: 259
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz